لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل 

 1395

 
نام کارگاه تاریخ برگزاری مدرس دانلود فایل
اخلاق در پژوهش زیست پزشکی 95/2/5 دکتر احسان کوشکی برنامه و محتوای کارگاه
احیا 95/3/25 محمد خواصی برنامه و محتوای کارگاه
جستجوی منابع الکترونیک 95/12/17 آقای دکتر عابدین حسینی برنامه و محتوای کارگاه
نقد و داوری تخصصی مقالات 95/11/20 آقای دکتر آشتیانی برنامه و محتوای کارگاه
علم سنجی 95/11/26 سرکار خانم ممتازان برنامه و محتوای کارگاه
نگارش و انتشار مقالات علمی 95/11/19 آقای دکتر آشتیانی برنامه و محتوای کارگاه
تجاری سازی فناوری 95/11/12 آقای دکتر خالقی برنامه و محتوای کارگاه
اخلاق در پژوهش 95/11/11 آقای دکتر محسن فدوی برنامه و محتوای کارگاه
پزشکی مبتنی بر شواهد 95/12/14 آقای دکتر برادران -آقای دکتر کوهپایه زاده برنامه و محتوای کارگاه
مالکیت فکری و ثبت  Patent 95/9/6 آقای جانقربان برنامه و محتوای کارگاه
Systematic Review/Cohort Review 95/12/4 آقای دکتر کسانی برنامه و محتوای کارگاه
لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل

1396
علم سنجی 96/2/20 دکتر پیام کبیری 1.مجوز
2.برنامه کارگاه
3.محتوای کارگاه
4.لیست حضور و غیاب
5.فرم نظرسنجی
6.آدرس خبر
مدیریت نرم افزار منابع 96/2/21 دکتر پیام کبیری 1.مجوز
2.برنامه کارگاه
3.محتوای کارگاه
4.لیست حضور و غیاب
5.فرم نظرسنجی
6.آدرس خبر
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی 17و 18 /96/4 دکتر منصور رضایی

سرکار خانم اعضم جهانگیری مهر
1.مجوز
2.برنامه کارگاه
3.محتوای کارگاه
4.لیست حضور و غیاب
5.فرم نظرسنجی
6.آدرس خبر
مرور سیستماتیک 14 و 15 96/11 دکتر پروین عابدی

1.مجوز

2.برنامه کارگاه

3.محتوای کارگاه

4.لیست حضور و غیاب

5.فرم نظرسنجی

6.آدرس خبر

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی 96/12/19 دکتر احسان شمسی گوشکی

1.مجوز

2.برنامه کارگاه

3.محتوای کارگاه

4.لیست حضور و غیاب

5.فرم نظرسنجی

6.آدرس خبر

کتابدار بالینی 96/12/20 دکتر حلی
دکتر صباغی نژاد
دکتر باجی

1.مجوز

2.برنامه کارگاه

3.محتوای کارگاه

4.لیست حضور و غیاب

5.فرم نظرسنجی

6.آدرس خبر

رویداد ها
تعداد بازديد اين صفحه: 146
تعداد بازديد کنندگان سايت: 18995192 تعداد بازديد زيرپورتال: 18126 اين زيرپورتال امروز: 224 سایت در امروز: 18315 اين صفحه امروز: 1