یکشنبه 4 آبان 1399  

تماس با ما

تماس با ما.

آبادان - فلکه فرودگاه - جنب فرودگاه بین المللی آیت الله جمی - معاونت آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی- واحد انتشارات  
کدپستی : 6313833177 - صندوق پستی : 517

شماره تماس: 53267800- 061

فاکس: 53262618- 061

پست الکترونیک: Pub@abadanums.ac.ir

کارشناس مسئول: مریم بختیاری