یکشنبه 4 آبان 1399  

اطلاعات کارگاه های آموزشی

اطلاعات کارگاه های آموزشی.


لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل 

 1395

 
نام کارگاه تاریخ برگزاری مدرس دانلود فایل
اخلاق در پژوهش زیست پزشکی 95/2/5 دکتر احسان کوشکی برنامه و محتوای کارگاه
احیا 95/3/25 محمد خواصی برنامه و محتوای کارگاه
جستجوی منابع الکترونیک 95/12/17 آقای دکتر عابدین حسینی برنامه و محتوای کارگاه
نقد و داوری تخصصی مقالات 95/11/20 آقای دکتر آشتیانی برنامه و محتوای کارگاه
علم سنجی 95/11/26 سرکار خانم ممتازان برنامه و محتوای کارگاه
نگارش و انتشار مقالات علمی 95/11/19 آقای دکتر آشتیانی برنامه و محتوای کارگاه
تجاری سازی فناوری 95/11/12 آقای دکتر خالقی برنامه و محتوای کارگاه
اخلاق در پژوهش 95/11/11 آقای دکتر محسن فدوی برنامه و محتوای کارگاه
پزشکی مبتنی بر شواهد 95/12/14 آقای دکتر برادران -آقای دکتر کوهپایه زاده برنامه و محتوای کارگاه
مالکیت فکری و ثبت  Patent 95/9/6 آقای جانقربان برنامه و محتوای کارگاه
Systematic Review/Cohort Review 95/12/4 آقای دکتر کسانی برنامه و محتوای کارگاه
لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل

1396
علم سنجی 96/2/20 دکتر پیام کبیری 1.مجوز
2.برنامه کارگاه
3.محتوای کارگاه
4.لیست حضور و غیاب
5.فرم نظرسنجی
6.آدرس خبر
مدیریت نرم افزار منابع 96/2/21 دکتر پیام کبیری 1.مجوز
2.برنامه کارگاه
3.محتوای کارگاه
4.لیست حضور و غیاب
5.فرم نظرسنجی
6.آدرس خبر
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی 17و 18 /96/4 دکتر منصور رضایی

سرکار خانم اعضم جهانگیری مهر
1.مجوز
2.برنامه کارگاه
3.محتوای کارگاه
4.لیست حضور و غیاب
5.فرم نظرسنجی
6.آدرس خبر
مرور سیستماتیک 14 و 15 96/11 دکتر پروین عابدی

1.مجوز

2.برنامه کارگاه

3.محتوای کارگاه

4.لیست حضور و غیاب

5.فرم نظرسنجی

6.آدرس خبر

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی 96/12/19 دکتر احسان شمسی گوشکی

1.مجوز

2.برنامه کارگاه

3.محتوای کارگاه

4.لیست حضور و غیاب

5.فرم نظرسنجی

6.آدرس خبر

کتابدار بالینی 96/12/20 دکتر حلی
دکتر صباغی نژاد
دکتر باجی

1.مجوز

2.برنامه کارگاه

3.محتوای کارگاه

4.لیست حضور و غیاب

5.فرم نظرسنجی

6.آدرس خبر

لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل

1397

مطالعات آینده نگر-Cohort
 
97/10/24 دکتر چراغیان

Spss ساده و پیشرفته
 
97/11/14
الی
97/11/16
آقای اکبر حسن‌زاده

نمونه گیری در مطالعات مختلف
 
97/11/17 آقای اکبر حسن‌زاده
اخلاق در پژوهش 97/12/14
الی
97/11/15
دکتر رضا عمانی سامانی

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
 
97/12/22 دکتر عباس شیخ طاهری
لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل
 
1398

ژورنال یابی
 
98/3/4  دکتر فرشید قنبری
خانم محبوبه ممتازان
خانم سمیه پروین

شاخص های علم سنجی
 
98/4/4 خانم محبوبه ممتازان
خانم سمیه پروین

کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی
 
98/6/25 خانم محبوبه ممتازان
خانم سمیه پروین

کارگاه ترجمان دانش
 
98/6/27 دکتر وحید راشدی

کارگاه روئیت پذیری
 
98/7/24 خانم  دکتر دخانی