یکشنبه 4 آبان 1399  

برنامه کارگاه ها و همایش ها

برنامه کارگاه ها و همایش ها.

لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل1395 

 

نام کارگاه

تاریخ برگزاری

مدرس

اخلاق در پژوهش زیست پزشکی

95/2/5

دکتر احسان کوشکی

جستجوی منابع الکترونیک

95/12/17

آقای دکتر عابدین حسینی

نقد و داوری تخصصی مقالات

95/11/20

آقای دکتر آشتیانی

علم سنجی

95/11/26

سرکار خانم ممتازان

نگارش و انتشار مقالات علمی

95/11/19

آقای دکتر آشتیانی

تجاری سازی فناوری

95/11/12

آقای دکتر خالقی

اخلاق در پژوهش

95/11/11

آقای دکتر محسن فدوی

پزشکی مبتنی بر شواهد

95/12/14

آقای دکتر برادران -آقای دکتر کوهپایه زاده

مالکیت فکری و ثبت  Patent

95/9/6

آقای جانقربان

Systematic Review/Cohort Review

95/12/4

آقای دکتر کسانیلیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل
1396   

 

علم سنجی

96/2/20

دکتر پیام کبیری

مدیریت نرم افزار منابع

96/2/21

دکتر پیام کبیری

تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی

17و 18 /96/4

دکتر منصور رضایی

سرکار خانم اعضم جهانگیری مهر

مرور سیستماتیک

14 و 15 96/11

دکتر پروین عابدی

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

96/12/19

دکتر احسان شمسی گوشکی

کتابدار بالینی

96/12/20

دکتر حلی
دکتر صباغی نژاد
دکتر باجیلیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل
1397

   
نام کارگاه
 
تاریخ برگزاری
 
مدرس
 

مطالعات آینده نگر-Cohort
 

97/10/24
 

دکتر چراغیان
 
Spss ساده و پیشرفته 97/11/14
الی
97/11/16
آقای اکبر حسن‌زاده
نمونه گیری در مطالعات مختلف 97/11/17

آقای اکبر حسن‌زاده

اخلاق در پژوهش 97/12/14
الی
97/11/15
دکتر رضا عمانی سامانی

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت
 
97/12/22 دکتر عباس شیخ طاهری


لیست کارگاه های  هیئت علمی و پرسنل
1398

 
نام کارگاه
 
تاریخ برگزاری
 
مدرس
 
ژورنال یابی 98/3/4

 دکتر فرشید قنبری
خانم محبوبه ممتازان
خانم سمیه پروین


شاخص های علم سنجی
 
98/4/4 خانم محبوبه ممتازان
خانم سمیه پروین

کارگاه پیشرفته جستجو در بانک های اطلاعاتی
 
98/6/25 خانم محبوبه ممتازان
خانم سمیه پروین

کارگاه ترجمان دانش
 
98/6/27  دکتر وحید راشدی

کارگاه روئیت پذیری
 
98/7/24 خانم  دکتر دخانی