یکشنبه 4 آبان 1399  

معرفی ریاست و اعضای شورای انتشارات

معرفی ریاست و اعضای شورای انتشارات.


خانم دکتر سارا مبارک : معاون تحقیقات و فناوری  (رئیس شورا انتشارات)


خانم دکتر عصمت رادمنش : مدیر تحقیقات و فناوری 


خانم دکتر محبوبه ممتازان : مدیر اطلاع رسانی (دبیر شورا)


آقای دکتر مسعود ترابپور : عضو هیئت علمی


آقای دکتر احسان آقایانی : عضو هیئت علمی


آقای دکتر فرشید قنبری : عضو هیئت علمی


خانم دکتر مهشید نقاشپور : عضو هیئت علمی


آقای دکتر ابراهیم خرازی نژاد : عضو هیئت علمی


آقای مهندس سعید جلوای : عضو هیئت علمی


خانم مریم امیدی نسب : عضو هیئت علمی  (کارشناس مسئول اداره انتشارات)