یکشنبه 4 آبان 1399  

پرسنل اداره کتب و انتشارات

پرسنل اداره کتب و انتشارات.

مریم امیدی نسب
کارشناس مسئول اداره انتشارات
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط


 


پست الکترونیک: 
Pub@abadanums.ac.ir

تلفن: 06153267800 داخلی 1032