یکشنبه 4 آبان 1399  

معرفی اداره کتب و انتشارات

معرفی اداره کتب و انتشارات.

تاریخچه، اهداف، چشم انداز و وظایف

 

واحد انتشارات دانشکده علوم پزشکی آبادان از سال 1395 آغاز به فعالیت نموده است. مراحل فرآیند انتشار کتب تالیفی و ترجمه دانشکده ها شامل درخواست داوری کتاب، تکمیل فرم های مربوطه، استعلام از سامانه انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در صورت تکراری نبودن کتاب در شورای انتشارات دانشکده مطرح و پیگیری می شود. 

واحد انتشارات در نظر دارد با هدف ارتقا و سربلندی جایگاه دانشکده علوم پزشکی آبادان، با اعمال کنترل کیفی از طریق بررسی های کارشناسی، طراحی فرایندهای کارآمد کتب منتشره در دانشگاه را حمایت و هدایت کند. تا آثار ارزشمند محققان و مولفان در حیطه های موضوعی مختلف در قالب های مناسب و با رعایت آخرین ضوابط به عنوان محتوای تاثیرگذار در حوزه سلامت در سطح ملی و بین المللی در مجموعه ی منابع اطلاعاتی و آثار منتشره توسط دانشکده علوم پزشکی آبادان عرضه گردد.

  • خدمات ارائه شده در اداره انتشارات دانشکده :

1. آشنا ساختن مترجمان و مولفان درخصوص نحوه تالیف و ترجمه آثار

2. پاسخگوئی به مراجعه کنندگان و ارائه راهنمایی های لازم در زمینه تالیف و ترجمه

3. اطلاع رسانی به موقع به درخواست کنندگان ترجمه آثار درخصوص تکراری نبودن اثر

4. برگزار جلسات ماهیانه

5. بایگانی منظم صورتجلسات شورا

6. بایگانی منظم نامه های دریافت شده از صاحبان اثر